Farm Tips

മികച്ച വിളവിനു ഗ്രാഫ്റ്റ് പച്ചക്കറിത്തൈകൾ

ആറ്റുനോറ്റു വളർത്തിയ തക്കാളിയും മുളകും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വാടി നിൽകുന്നത് ഏതൊരു കര്ഷകൻ്റെ യും ദുർസ്വപ്നമാണ്‌. തക്കാളി, മുളക്, വഴുതിന തുടങ്ങിയ ചെടികളിൽ എല്ലാം ഈ വാട്ട രോഗം കണ്ടുവരുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണെന്നു ധരിച്ചു കൂടുതൽ വെള്ളം നൽകിയാൽ ഒന്നും ഇതിനു പരിഹാരം ആകില്ല. ഒരു തരാം ബാക്റ്റീരിയൽ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നന്നായി കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലായിരിക്കും ബാക്റ്റീരിയൻ വാട്ടം ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുക.

വേരുകളിലെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ റാസല്റ്റോണിയ എന്ന ബാക്ടീരിയ ചെടിക്കകത്ത് കയറുന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ തുടക്കം. അകത്ത് കയറിക്കൂടിയാല് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെരുകും. വെള്ളവും പോഷകമൂലകങ്ങളും മുകളിലെത്തിക്കുന്ന നാളികളില്ക്കയറി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് റാസല്റ്റാണിയയുടെ പ്രധാന ആക്രമണരീതി.പലപ്പോഴും നന്നായി കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലായിരിക്കും ബാക്റ്റീരിയൻ വാട്ടം ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുക.തടസ്സം രൂക്ഷമാകുന്നതി അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് വിളകളിലെ വാട്ടം. ബാക്റ്റീരിയൽ ആക്രണമണം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല

ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതിക്കു സാദ്ധ്യതയേറുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ്. ഉത്പാദനവർദ്ധനവ് വാട്ടരോഗത്തെ ചെറുക്കലും ഒത്തിണക്കാൻ പച്ചകറികളിലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കേരള കാര്ഷികസർവ്വകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകള് നമുക്ക് സുപരിചിതം. കരുത്തുറ്റ വേരുപടലവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുമുള്ള ഇനങ്ങളാണ് മാതൃസസ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തക്കാളിയും വഴുതനയും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് 'ചുണ്ട'യിലാണ്. വാട്ടരോഗത്തെയും നിമാവിരയെയും ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഉറച്ച വേരുപടലവും ചുണ്ടയുടെ മാതൃത്വത്തിന് ശക്തിയേകുന്നു.

അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനം തൈകളാണ് ചുണ്ടയില് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് ചുണ്ടയെയും ഒട്ടിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സങ്കരയിനം തക്കാളിയുടെയും തൈകൾ പ്രത്യേകം വിത്തുപാകി തയ്യാറാക്കണം. മുളയ്ക്കാൻ പ്രയാമുള്ളതിനാൽ ചുണ്ടവിത്ത് ആദ്യം പാകാം. 20 ദിവസത്തിനുശേഷം സങ്കരയിനം തക്കാളിവിത്ത് പാകണം. അടുത്ത മൂന്നാഴ്ചകൊണ്ട് ചുണ്ടയും തക്കാളിയും 12 സെന്റിമീറ്റര്വരെ ഉയരം വെച്ച് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാകും. ഇനിയാണ് ഒട്ടിക്കല്.

ചുണ്ടത്തൈകളുടെ കടഭാഗം 5 സെന്റിമീറ്റര് ഉയരത്തില് നിർത്തി മേൽഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റണം. സങ്കരയിനം തൈകള് 'ഢ' ആകൃതിയില് മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കണം. ചുണ്ട ത്തൈകളുടെ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് നെടുകെ നാലു സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തില് പിളർപ്പുണ്ടാക്കി അതിൽ മുറിച്ചെടുത്ത സങ്കരയിനം തക്കാളിത്തൈ ഇറക്കിവെക്കുക.

തക്കാളിയും ചുണ്ടയും ചേർന്നിരിക്കാൻ അമർന്നുപോകാത്ത ക്ലിപ്പ് ഇടാം. ഇനി ഒരാഴ്ച മിസ്റ്റ് ചേമ്പറിലും അടുത്ത ഒരാഴ്ച പോളിഹൗസിലും വളർത്തി ക്ലിപ്പ് നീക്കം ചെയ്യണം. കരുത്തുറ്റ വേരുപടലത്തോടും വാട്ടരോഗ പ്രതിരോധശേഷിയോടും ചേർന്ന് അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള തക്കാളിത്തൈ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന തക്കാളി തൈകൾ വളരെ ഉത്പാദനക്ഷമത ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളെയും ചെറുക്കൻ ശേഷിയുള്ളവയും ആയിരിക്കും .


Share your comments