MFOI 2024 Road Show
  1. News

പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന; എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ? പ്രാധാന്യം എന്ത് ?

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന (PMFBY) 2016 ഫെബ്രുവരി 18 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒന്നിലധികം ഓഹരി ഉടമകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്‌ത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്.

Saranya Sasidharan
PMFBY
PMFBY

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 2016 ഫെബ്രുവരി 18 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒന്നിലധികം ഓഹരി ഉടമകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്‌ത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ്.

കാർഷിക മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര ഉൽപ്പാദനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന്, അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിളനാശം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കർഷകരുടെ വരുമാനം സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും കൃഷിയിൽ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാനും കർഷകരെ നൂതനവും ആധുനികവുമായ കാർഷിക രീതികൾ അവലംബിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും PMFBY ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കൂടാതെ, കാർഷിക മേഖലയിലേ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണം, കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയും മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കർഷകരെ ഉൽപാദന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.

കർഷകരുടെ കവറേജ്

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഷെയർക്രോപ്പർമാരും പാട്ടക്കാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കർഷകരും കവറേജിന് അർഹരാണ്. വായ്പയെടുക്കാത്ത കർഷകർ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൂരേഖകളുടെ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകൾ (അവകാശരേഖകൾ (RoR), ഭൂമി കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (LPC) മുതലായവ) കൂടാതെ ബാധകമായ കരാർ വിശദാംശങ്ങൾ (പങ്കാളിത്തക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ/) സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റ് (IU) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത നിർവ്വചിച്ച മേഖലകളിൽ "ഏരിയ അപ്രോച്ച്" എന്ന തത്വത്തിൽ സ്കീം പ്രവർത്തിക്കും. SLCCCI (Authorization to State Level Coordination Committee on Crop Insurance ) യുടെ യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി, സീസണിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിളകളും നിർവചിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കും. പ്രധാന വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റ്, വില്ലേജ്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന/യുടി സർക്കാർ അറിയിക്കണം.

നിർബന്ധിത ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വിളകൾക്ക് (അതായത് വായ്പയെടുത്ത കർഷകർ) ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് (SAO) വായ്പ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകരും നിർബന്ധമായും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

വിളകളുടെ കവറേജ്

ഭക്ഷ്യവിളകൾ (ധാന്യങ്ങൾ, തിനകൾ & പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ),

എണ്ണക്കുരു

വാർഷിക വാണിജ്യ / ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ

അപകടസാധ്യതകളുടെയും ഒഴിവാക്കലുകളുടെയും കവറേജ്

വിളയുടെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളും വിളനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും, മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത തീയും മിന്നലും, കൊടുങ്കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിള നഷ്ടം നികത്താൻ സമഗ്രമായ അപകട ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നു.

വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ

ചുഴലിക്കാറ്റ്, അകാലമഴ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക ആപത്തുകൾ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വയലിൽ വെട്ടി പരത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് വിളവെടുപ്പ് മുതൽ പരമാവധി രണ്ടാഴ്ച വരെ മാത്രമേ കവറേജ് ലഭ്യമാകൂ.

പ്രാദേശിക ദുരന്തങ്ങൾ

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രദേശത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷിയിടങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ആലിപ്പഴം, ഉരുൾപൊട്ടൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയുടെ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം.

PMFBY-യ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

പാൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്, ആധാർ കാർഡ് തുടങ്ങിയ കർഷകന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള വിലാസ തെളിവ്

ഫീൽഡ് നമ്പറിന്റെ ഫോട്ടോ പകർപ്പ് / അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആവശ്യമാണ്.

കൃഷിയിടത്തിൽ വിതച്ചതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കണം.

എല്ലാ പേപ്പറുകൾക്കൊപ്പം ഒരു റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് ആവശ്യമാണ്.

പിഎംഎഫ്ബിവൈയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

PMFBY-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക -https://pmfby.gov.in/

ഹോംപേജിലെ ഫാർമേഴ്സ് കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പേര്, വിലാസം, വയസ്സ്, സംസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക

അവസാനം സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

English Summary: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana; How to apply? and whats important

Like this article?

Hey! I am Saranya Sasidharan. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds