News

ചുരയ്ക്കയിൽ/ പാവയ്ക്കയിൽ / വെള്ളരിക്കയിൽ വമ്പൻ വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കാൻ 3G സാങ്കേതികവിദ്യ

ഇന്ത്യയിലുടനീളം മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളിലൊന്നാണ് ബോട്ടിൽ ഗോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ‘ ചുരക്ക ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരവും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണിത്. പരമ്പരാഗത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കാരണം പല കർഷകരും ചുരക്ക കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ല വിളവും ലാഭവും നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗാണ് ചുരക്ക കൃഷിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഒരൊറ്റ ചുരയ്ക്ക ചെടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലാഭം നേടുന്നതിനായി ഈ പച്ചക്കറി വളർത്തുന്നതിനുള്ള 3 ജി ടെക്നിക്കുകളും ചില ലളിതമായ ലളിതമായ സാങ്കേതികതകളും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം.

സാധാരണയായി, ഒരു ചുരയ്ക്കയുടെ വള്ളിയിൽനിന്ന് നിന്ന് 50 മുതൽ 150 വരെ ചുരക്ക ഉണ്ടാകുന്നു, എന്നാൽ ഈ 3 ജി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു വള്ളിയിൽ തന്നെ 800 ചുരക്ക വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ഈ രീതിയിലെ ചുരക്ക കൃഷിക്ക് 3 ജി ടെക്നിക്കുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ചുരക്കയുടെ പെൺപുഷ്പം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പ്രകൃതി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും ആണും പെണ്ണുമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പോലും ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് അസാധാരണമാണ്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആണും പെണ്ണുമായി തിരിക്കാം. ചുരക്കയിൽ സാധാരണയായി കൂടുതലും പൂക്കൾ ആൺ ആണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുരക്ക യിൽ പെൺപൂക്കൾ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്.

പുതിയ 3 ജി സാങ്കേതികവിദ്യ എന്താണ്?

ഈ 3 ജി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെൺപൂക്കൾ വളർത്താം. ഈ വിദ്യയ്ക്ക് ചുരയ്ക്കയുടെ വള്ളികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

 

3 ജി സാങ്കേതികവിദ്യ


1. ആദ്യമായി ചുരയ്ക്കയുടെ പ്രധാന തണ്ടിൽ താഴെ നിന്ന് നാല് ഇല പൊക്കത്തിൽ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ശാഖകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.


2. ചുരയ്ക്കയുടെ പ്രധാന തണ്ട് എട്ടു പത്തടി മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻറെ മുകൾഭാഗം മുറിച്ചുകളയുക.
ചുരക്ക ചെടിയിൽ ഈ സമയത്ത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ആൺപൂക്കൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പെൺ പൂക്കളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും.


ചുരക്ക അതിൻറെ ഇഷ്ടത്തിന് വളരെ അനുവദിച്ചാൽ 10 ആൺപൂവിന് ഒരു പെൺ പൂവ് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കായ്ഫലം കുറയുകയും കർഷകന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ പെൺപൂക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആദ്യപടി ആയിട്ടാണ് പ്രധാന തണ്ടിൻറെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ചുകളയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാന തണ്ടിനെ ആദ്യ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

3. പിന്നീട് വശങ്ങളിലൂടെ വളരുന്ന ശാഖകളിൽ ഏകദേശം 12ഓളം ഇല ആവുമ്പോൾ അതിന്റെയും മുകൾവശം മുറിച്ചുകളയുക. വശങ്ങളിൽ വളരുന്ന വള്ളികളെ രണ്ടാം തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവയിലും കൂടുതലും ആൺപൂക്കൾ ആയിരിക്കും.

4. പിന്നീട് കൂടുതൽ പെൺപൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാം തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ/3G എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള വള്ളികളിൽ ആണ് .

ഈ മൂന്നാം തലമുറ വള്ളികൾ രണ്ടാം തലമുറയുടെ വള്ളികളുടെ വശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വള്ളികളിൽ കൂടുതലും പെൺ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ചുരക്ക ചെടിയിൽ പെൺ ആൺ പൂവ് അനുപാതം തുല്യഅളവിലോ , അല്ലെങ്കിൽ പെൺപൂക്കൾ ആൺ പൂക്കളെക്കാൾ കൂടിയോ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ചുരയ്ക്കാ ചെടിയിൽ 30 കായകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനത്ത് 800 കായ്കൾ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് കർഷകരുടെ അനുഭവം.

ഈ 3G സാങ്കേതികവിദ്യ ഏതൊരു കർഷകനും പാവയ്ക്ക, വെള്ളരിക്ക, മുന്തിരി തുടങ്ങി പടരുന്ന പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത് അവയുടെ വിളവ് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പുഷ്പത്തിന്റെ വലുപ്പം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു

പുഷ്പത്തിന്റെ ലിംഗം അതിന്റെ ആകൃതി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആ ചുരക്ക വള്ളിയിൽ വളരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശാഖ, അതിലെ ഓരോ പൂവും പെണ്ണായിരിക്കും എന്നത് ഓർമ്മിക്കുക. എന്നിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് പെൺപൂവ് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ആൺപൂക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗുളികയുടെ നീളത്തിലാണ് പെൺപൂക്കൾ.


English Summary: CHURAYKKA BOTTLE GOURD HIGH YIELD MIKACHA VILLAVU 3G TECHNIQUE

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine