News

കാർഷികോത്പാദക കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം : അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കർഷകരെ സംരംഭകരാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രത്യേക നയപ്രകാരം ആരംഭിച്ച കാർഷികോത്പാദക കമ്പനികൾ അഥവാ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ (എഫ്.പി.ഒ.) ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കാർഷികമേഖലയിലെ പ്രത്യേക സ്വാധീന ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി പതിനായിരത്തോളം എഫ്.പി.ഒ.കൾ തുടങ്ങാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ 135 കാർഷികോത്പാദക കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയത്രയും നബാർഡിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

2020-’21 വർഷത്തെ ബജറ്റനുസരിച്ച് 300 മുതൽ 400 വരെ എഫ്.പി.ഒ.കൾ തുടങ്ങാൻ അവസരമുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗാരന്റി ചെറുകിട കർഷക അഗ്രോ ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം ഉറപ്പുവരുത്തും. നബാർഡിന് കീഴിലോ കൃഷിവകുപ്പിന് കീഴിലോ സ്വതന്ത്രമായോ എഫ്.പി.ഒ.കൾ ആരംഭിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് എഫ്.പി.ഒ.കളുടെ പ്രത്യേകത.

ഒരു കർഷകനും എഫ്പി‌ഒ പ്രോത്സാഹനത്തിന്  വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു  സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണം 

 കർഷകൻ-  F, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ  - O

1. ഒരു എഫ്പി‌ഒ എന്താണ്?

എഫ്: - സർ, അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10,000 പുതിയ എഫ്പി‌ഒകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റ് 2020-1, എഫ്‌പി‌ഒകളെക്കുറിച്ച് കേരള സർക്കാർ നയം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേൾക്കുകയും പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു എഫ്പി‌ഒ?

O: - FPO പൂർ‌ണ്ണ ഫോം ഫാർ‌മേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസർ‌ ഓർ‌ഗനൈശേഷൻ ‌ആണ്‌. ഇത് കർഷകർക്കായി  രൂപീകരിച്ചതും കർഷകരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കർഷകർ തന്നെ  നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ്. കർഷകരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കമ്പനി ആക്ടിന് കീഴിൽ കർഷക ഉത്പാദക  കമ്പനി (എഫ്പിസി) അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ സൊസൈറ്റി നിയമപ്രകാരം കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൃഷിക്കാർ തന്നെയാണ് ഒരു എഫ്‌പി‌ഒയുടെ ഓഹരിയുടമകളും ഡയറക്ടർ ബോർഡും ആയിരിക്കും.

O:- FPO full form is Farmers Producer Organistaion . It is organization formed for farmers and owned and run by farmers. It needs to function for the prosperity of the farmers. It should be registered entity- registered under Companies Act as farmer Producer Company (FPC) or under State Cooperative Societies Act. Farmers will be the shareholders & Board of Directors of an FPO.

2. കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ

എഫ്: - സർ, ഒരു എഫ്പി‌ഒയിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും?

O: -   കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ

എഫ്: - സർ, ഒരു എഫ്പി‌ഒയിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും?

O: - ഒരു എഫ്പി‌ഒയ്ക്ക് ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കർഷകരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് വേതനത്തിന് തുല്യമായ വില  നൽകാനും കഴിയും. കാർഷികേതര ഉത്പന്നങ്ങൾ ആയ വിത്തുകൾ, രാസവളങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ   കർഷകർ  വ്യക്തിഗതമായി കുറഞ്ഞ അളവിൽ വാങ്ങുന്നതിന്ന് പകരം , ഒരു എഫ്പിഒയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ  വാങ്ങാനും, അത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു നല്ല എഫ്പി‌ഒയ്ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യകളും  മെച്ചപ്പെട്ട കാർഷിക രീതികളും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ   കർഷകർക്ക്  വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകി നല്ല  രീതിയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയും. എഫ്പി‌ഒയ്ക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ മൊത്തിൽ  ശേഖരിക്കാനും , ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും , തരംതിരിക്കാനും തുടർന്ന് മികച്ച വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനും കഴിയും എന്നത് വളരെ കാലികപ്രസക്തിയുള്ള കാര്യമാണ് . ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന  ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും ഓരോ  കർഷകരെയും  രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എഫ്പി‌ഒക്ക് കഴിയും. ഒരു എഫ്പി‌ഒ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. കർഷകർക്ക് അപ്പപ്പം ഉള്ള  പ്രതിഫലദായകവുമായ വില ലഭിക്കും.

O:- An FPO can decrease the production cost, enhance production & productivity and ensure remunerative price for farmers’ produce. Unlike purchase of inputs such as seeds, fertilizers, tools etc., in low quantity by individual farmers, an FPO can purchase inputs on bulk at lesser rates & the supply to farmers. A good FPO can guide farmers in adoption of technologies and improved methods of farming. Most importantly, FPO can procure the produce from farmers, aggregate, grade, sort & then sell at better price. FPO can rescue individual farmers from distress ale & exploitation by middle men. As an FPO grows, it can also manufacture value added products. Farmers will get ready and remunerative price.

സഹകരണ മേഖലയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയി വേണം ഫ്‌പിഒ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.  

ഫ്‌പിഓ യിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രോയോജനങ്ങൾ - ഒരു ഉദാഹരണം (താഴെ കൊടുക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം)

fpo

എഫ്‌പി‌ഒ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

 രണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ആയി 100 കർഷകർ. മൊത്തം ഉൽപാദനം (ഓരോ  കർഷകനും 10 സെൻറ് വീതം കൃഷി  ചെയ്തു 300 കിലോ മഞ്ഞൾ വിളവെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 30,000 കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 30 ടൺ  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു.  ഓരോ കർഷകരും വ്യക്തിഗതമായി 300 കിലോ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ ഇടനിലക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നു.

ഒരു കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപ. 7500 / - വീതം   ഓരോ കർഷകനും ലഭിക്കുന്നു.

എഫ്‌പി‌ഒ രൂപീകരണത്തിന്  ശേഷമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

 100 കർഷകരും  എഫ്പിഓ യുടെ  അംഗങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ

a) 100 കർഷകരിൽ നിന്ന് 30 ടൺ എഫ്പിഒ വാങ്ങുന്നു.  കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപ, അതായത് മൊത്തം സംഭരണച്ചെലവ് 9 ലക്ഷം.

b) 20 ടൺ മഞ്ഞൾ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കമ്പനിയുമായി എഫ്പിഒ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപ. എഫ്പി‌ഒ  ഈ വിൽപ്പനയിൽ 7 ലക്ഷം   (അതായത് 20,000 കിലോ * 35  രൂപ )  ലഭിക്കുന്നു.

c)  ബാക്കി വരുന്ന 10 ടൺ   മഞ്ഞൾ- എഫ്പി‌ഒ  ഉണക്കി   പൊടിച്ച്   പാക്കറ്റുകളിലാക്കി പ്രാദേശിക കടകളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയായി മാർക്കറ്റ്  ചെയ്യുന്നു. 10 ടൺ മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് 1750 കിലോ പൊടി എഫ്പിഒയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു കിലോയ്ക്ക് 320 രൂപ  വെച്ച് 1750 കിലോഗ്രാം പൊടി  വിൽക്കുമ്പോൾ 5.60  ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്നു.

ഉൽപാദനത്തിനും വിപണനത്തിനും വന്ന ചിലവ് -  50,000 / -. രൂപ

d) എഫ്പി‌ഒ യുടെ ലാഭക്കണക്ക് നോക്കാം

1) ആകെ ചെലവ് -

30 ടണ്ണിന് സംഭരണ ചെലവ് - Rs. 9 ലക്ഷം

മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഉൽപാദനച്ചെലവ് - 0.50 ലക്ഷം  രൂപ

മറ്റ് ചെലവുകൾ - Rs. 0.50 ലക്ഷം ആകെ ചെലവുകൾ = Rs. 10.00 ലക്ഷം

2) ആകെ വരുമാനം -

20 ടൺ മഞ്ഞ വിത്തിന്റെ വിൽപ്പന- Rs. 7 ലക്ഷം

മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ വിൽപ്പന- Rs. 5.60 ലക്ഷം

ആകെ വരുമാനം = Rs. 12.60 ലക്ഷം

അറ്റ ലാഭം = വരുമാനം - ചെലവ്

12.60 - 10 =  2.60 ലക്ഷം  രൂപയുടെ ലാഭം ഈ വിധത്തിൽ ഉണ്ടായി.

എഫ്പി‌ഒ . അറ്റാദായത്തിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ  കർഷകർക്ക്   ലാഭവിഹിതമായി  , ഒരു കർഷകന് 2000 രൂപ വീതം നൽകി.

3. ഓരോ കർഷകനും വരുമാനം

 ഒരു കർഷകൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി ചെലവ് 5000 രൂപ.

 പിന്നീട് ഒരു കർഷകൻ എഫ്പി‌ഒയിൽ അംഗം ആയതിനുശേഷം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചെലവ് 4000 രൂപ  ( ഇവിടെ  നേരത്തെ  കർഷകൻ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ  ചെലവിൽ  നിന്ന്  1000 രൂപ കുറവ് വരാൻ കാരണം  ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളും, വളം മുതലായവ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എഫ്പി‌ഒ വിതരണം ചെയ്തത്  കൊണ്ടാണ്).

b.   സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ   കർഷകൻ ലഭിച്ച വരുമാനം Rs. 7500.  പിന്നീട് എഫ്പി‌ഒ  വഴി മഞ്ഞൾ വിൽപ്പന  നടത്തിയപ്പോൾ- Rs. 35 X 300 കിലോ = Rs. 10,500 രൂപ

ലാഭവിഹിതം - Rs. 2000 ആകെ Rs. 12,500 / -

സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ  കർഷകന് ലഭിച്ചത്  അറ്റാദായം ആയി  Rs. 2500 രൂപ.  

 എന്നാൽ  പിന്നീട്  എഫ്പി‌ഒ  വഴി മഞ്ഞൾ  കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ അറ്റാദായം ആയി ലഭിച്ചത് 8500 രൂപ.  അതായത് സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഫ്‌പി‌ഒയുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തപ്പോൾ കർഷകന് 6000 രൂപ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടായി.

5. അനുമാനം

എഫ്‌പി‌ഒ ഇടപെടൽ അധിക വരുമാനം നേടാൻ അംഗ കർഷകരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുൻ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 3.5 മടങ്ങ്.

 6. ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത

 സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ നിലവിലുള്ള ഉൽ‌പാദന രീതികൾ തുടരുകയാണ്.

എന്നാൽ എഫ്‌പി‌ഒ കൃഷിക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകുന്നു.   ഇന്ന് എഫ്‌പി‌ഒ   തങ്ങളുടെ  ബിസിനസ്സ് ഇഞ്ചി സംഭരണം, സംസ്കരണം  എന്നിവയിലൂടെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്

മുകളിലുള്ള ഉദാഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്   ഇത് മാത്രം ആണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ  കാർഷിക ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും  മൊത്തത്തിലുള്ള സംഭരണത്തിൽ എഫ്‌പി‌ഒ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നേരിട്ടും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽ‌പ്പന്നമായും വിപണനം ചെയ്തു.

3. ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എഫ്‌പി‌ഒകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?

എഫ്: - ശരി സർ, കർഷകർക്ക് എഫ്പി‌ഒകളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ എഫ്പി‌ഒകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, അല്ലേ?


O O: - അതെ, ഒരു FPO യുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 85% കർഷകരും ചെറുകിട / കൃഷിക്കാരാണ്. അവരുടെ  കൈവശമുള്ള ഭൂമി ഒരു  ഹെക്ടറിൽ കുറവാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് ഇതിലും കുറവാണ്. കൈവശമുള്ള ഭൂമി ശരാശരി 30 സെന്റിൽ താഴെയാണ്. അതിനാൽ കർഷകർക്ക് സ്വയം  ലാഭകരമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്താനും കഴിയില്ല. കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്‌മയും എഫ്‌പി‌ഒകളിലൂടെ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതും എഫ്‌പി‌ഒകൾ‌ക്ക് വിലപേശാൻ അധികാരം  നൽകും. ഇക്കണോമിസ് ഓഫ് സ്കെയിലിന്റെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ  മികച്ച വരുമാനത്തിന് എഫ്‌പി‌ഒക്ക് ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിക്കണോ മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ ആക്കണോ  എന്ന് തീരുമാനിക്കാം.

4 . ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എത്ര എഫ്പി‌ഒകൾ?

കേരളത്തിൽ 160 ലധികം എഫ്പി‌ഒകളുണ്ട്, അതിൽ 125 എണ്ണം നബാർഡിൻറെ  സഹായത്തോടെയും , 29 നാളീകേര  ഉൽ‌പാദന കമ്പനികൾ കോക്കനട്ട് വികസന ബോർഡിൻറെ   സഹായത്തോടെയും  ബാക്കിയുള്ളവ സ്വയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തവയും ആണ് .

5 . അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

50% എഫ്പി‌ഒകൾ ലാഭകരമാണ്. ബാക്കി ഉള്ളവയ്ക്ക്  കൂടുതൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, സാമ്പത്തികം   എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

6 . F കുറച്ച് എഫ്പി‌ഒകൾ മാത്രമേ വിജയിക്കൂ?  അല്ലേ?

സാധ്യതകൾ, വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അത് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ നില പഠനം നടത്താതെ രൂപീകരിച്ച എഫ്പി‌ഒകൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

7.  എഫ്‌പി‌ഒകളെ നബാർഡ് / സർക്കാർ ഏത് വിധത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു?

എഫ്പി‌ഒകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, എസ്‌എഫ്‌എസി ഇന്ത്യ, നബാർഡ്, എൻ‌സി‌ഡി‌സി (സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫ്‌പി‌ഒകൾക്കായി), സംസ്ഥാന സർക്കാർ . ഫ്‌പിഓ രൂപീകരണം പരിശീലനം തുടങ്ങീ കാര്യങ്ങൾക്കു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു.

8.   എന്റെ പ്രദേശത്ത് എഫ്പി‌ഒ പ്രാപ്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും? എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം

എഫ്‌പി‌ഒ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്‌ക്കായുള്ള പരിശോധന

ആദ്യം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന / ലീഡ് കർഷകരുടെ സംഘം  (നാലോ അഞ്ചോ പേർ )  നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലോ സമീപ ജില്ലകളിലോ മൂന്ന് നല്ല എഫ്പി‌ഒകൾ സന്ദർശിക്കുക. എഫ്‌പി‌ഒകളുടെ പ്രധാന വ്യക്തികളുമായി എഫ്‌പി‌ഒയുടെ ഗുണങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും  ചർച്ച ചെയ്യുക.

ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ എഫ്പി‌ഒയുടെ സാധ്യത വിലയിരുത്തുക (ഒരു നല്ല എഫ്‌പി‌ഒയുടെ പ്രധാന അവശ്യ ആവശ്യകതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്)

• കർഷകരിൽ  (പ്രാഥമിക ഉൽ‌പാദകർ) - യഥാർത്ഥ കർഷകരുടെ (പ്രാഥമിക ഉൽ‌പാദകർ) മതിയായ എണ്ണം. 300 കർഷകരിൽ ആരംഭിച്ച  മൂന്നാം വർഷം അവസാനത്തോടെ 500 കർഷകരെ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള സാദ്ധ്യത . . ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലായിരിക്കണം (സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം )
ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് - പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത (ഉദാഹരണത്തിന് നെൽകൃഷി, ഉൽപാദനത്തിന്റെ അളവ്, വിപണന മിച്ചം, മൂല്യവർദ്ധിത ഇനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യത, വിപണനത്തിനുള്ള സാധ്യത (ആർക്കാണ് വിൽക്കുക?, എങ്ങനെ? മുതലായവ). സാധാരണയായി വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ഒരു  കോടിയിൽ താഴെയുള്ള  എഫ്പി‌ഒകൾ  ദീർഘകാലത്തേക്ക് ലാഭകരമായി നിലനിൽക്കില്ല .

 സംഘാടകർ - എഫ്‌പി‌ഒയെ ആരാണ് നയിക്കുന്നത് / സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു എഫ്പി‌ഒയുടെ വിജയം അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - അവരുടെ പങ്കാളിത്തം, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ, പ്രതിബദ്ധത, ദർശനം, സന്നദ്ധ സേവനത്തിനുള്ള സമയ ലഭ്യത മുതലായവ, പഞ്ചായത്തും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുമൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാധീനം മുതലായവ.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽ‌കുക -

എന്തിനാണ് ഈ എഫ്പി‌ഒ ? 

(“കർഷകരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക്”, “ഗ്രാമവികസനം മുതലായവ” എന്നതുപോലുള്ള പൊതുവായ പദങ്ങളല്ല, നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ  ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം)

കൂടുതൽ‌ പ്രാപ്യമായതെന്താണ് - സമാനമായ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളുള്ള നിലവിലുള്ള എഫ്‌പി‌ഒയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോ , ഒരു പുതിയ എഫ്‌പി‌ഒയുടെ രൂപീകരണം (സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌) ചെയ്യുന്നതോ

ഒരു പുതിയ എഫ്‌പി‌ഒയുടെ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിർ‌ദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നബ്വാർഡ് ജില്ലാ വികസന മാനേജറുമായി (ഡി‌ഡി‌എം) ബന്ധപ്പെടാം. നബാർഡ് ഡി‌ഡി‌എമ്മുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ‌ നബാർ‌ഡ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ ലഭ്യമാണ് (ലിങ്ക് - https://www.nabard.org/office.aspx?id=6&cid=20)

9. എഫ്പി‌ഒകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം?

ഒരു പ്രൊമോട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ എഫ്പി‌ഒ രൂപീകരിക്കുകയും കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാരംഭ കർഷകരെ സമാഹരിക്കുക, ബോധവൽക്കരണം / സംവേദനക്ഷമത, പരിശീലനം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ എഫ്‌പി‌ഒ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ / അംഗങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷാധികാര  സ്ഥാപനമാണ് നടത്തുന്നത്.

പ്രക്രിയ - 

ഒരു നല്ല എഫ്‌പി‌ഒയുടെ സവിശേഷതകൾ

 • അംഗത്വ അടിത്തറ, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 300 കർഷകരും 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 500 ൽ അധികം കർഷകരും ഉണ്ടാവുക
 • ഡയറക്ടർ ബോർഡ് - കർഷകർ, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരും, ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള  5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് പ്ലാനും
 • കർഷകരെയും അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും ക്ലസ്റ്റർ‌ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാഹരിക്കുക
  നിലവിലുള്ള മൂല്യ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
 • വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കും മതിയായ ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ശേഷി
 • അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക് പ്രായോഗികവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ
 • അഗ്രി, അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രാദേശിക സ്വയം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളുമായി നല്ല ബന്ധവും സംയോജനവും
 • ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽ‌പനയ്‌ക്കായി മാർ‌ക്കറ്റിംഗ് ടൈ-അപ്പുകൾ‌

  Characteristics of a good FPO

 • Membership base , say 100 farmers within 1 year and more than 500 farmers in 3 years
 • Board of Directors – farmers, committed, with a vision & 5 year Business plan for the FPO
 • Collectivize farmers and their produce in a cluster basis
 • Solve problems in the existing value chain
 • Capacity to raising adequate finance for working capital & other expense, from various sources
 • A viable and realistic Business plan for next 3 years
 • Good rapport & convergence with programmes of Agri & allied departments and Local self Govt Institutions
 • Marketing tie ups for sale of the produce

പൈനാപ്പിൾ കർഷകരെ തഴയരുത്

റബ്ബർ കർഷകരെ പറ്റിക്കുന്ന കർഷക 

റംബുട്ടാൻ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍


English Summary: fpo soon start application invited kjarsep1620

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine