News

കാർഷിക മേഖല ഡിജിറ്റലായി. ഇ-നാമിന്റെ സഹായത്തോടെ മഞ്ഞൾ ലേലം ചെയ്യുക


യന്ത്രവൽക്കരണത്തോടെ, അഗ്രിബിസിനസ്സ് ഡിജിറ്റലായി മാറുന്നു. കർഷകരുടെ പ്രയോജനത്തിനും പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഓൺലൈനിൽ നൽകുന്നു. വിപണികൾ കർഷകരുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന സമാനമായ ഒരു സൗകര്യം.

ദേശീയ കാർഷിക വിപണി പദ്ധതിയുടെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇ-നാം (National Agriculture Market (eNAM) ) പോർട്ടലാണ് https://enam.gov.in/web/commodity/commodity-quality ഈ സൗകര്യം. ഇത് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കും മഞ്ഞ കർഷകർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു.

കൊറോണ കാരണം പലയിടത്തും വിപണികൾ അടച്ചിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞതിനാൽ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് കർഷകരെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കി. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇ-നാം പോർട്ടൽ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. കൊറോണ കാരണം അടച്ച സാംഗ്ലിയിലെ ലേലം ഇ-നാം കാരണം ആരംഭിച്ചു.

മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തമാണ് സാംഗ്ലി മാർക്കറ്റ്. സാംഗ്ലിയുടെ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരും രാജ്യത്തെ മറ്റ് മഞ്ഞ ഉൽപാദന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവയും ആദിത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വരുന്നു. എന്നാൽ കൊറോണ കാരണം ഇവിടെ ലേലം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഇ-നാം പോർട്ടൽ വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷകരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു.

കൊറോണ കാരണം, സാംഗ്ലി മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ആദ്യമായി മഞ്ഞൾ ഓൺ‌ലൈൻ ലേലം നടത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇ-നെയിം പോർട്ടലിൽ മഞ്ഞൾ ലേലം ആരംഭിച്ചു. ലേലം ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി, ഇതുവരെ 15,000 ബാഗുകൾ വാങ്ങി. 557 കർഷകരാണ് ഇ-ലേലത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റതെന്ന് സാങ്‌ലി ബസാർ സമിതി (ഇ-നാം) ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റ് ഹെഡ് വിനായക് സാഹേബ്രാവു ഗാട്ട്ഗെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, മഞ്ഞ ഇടപാട് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇ-നാം പോർട്ടലിൽ സാംഗ്ലി ബസാർ സമിതിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനുമുമ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇ-ലേലം നടത്തിയത്. മഞ്ഞൾ ഉയർന്ന അളവിൽ ഉള്ളതിനാൽ മഞ്ഞൾ ലേലം ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇത് ലേലം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് വിനായക് ഗാട്ട്ഗെ പറഞ്ഞു.

 

ഇങ്ങനെയാണ് ലേലം നടക്കുന്നത് -

വിപണിയിലെ ഇടനിലക്കാർക്ക് കമ്മിറ്റി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് നമ്പറുകൾ നൽകുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ കർഷകരും തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ സംരഭശാലകളിൽ  കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ നമ്പർ അനുസരിച്ച്, മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും 5 മുതൽ 7 വരെ ഇടനിലക്കാരുടെ കടകളിൽ എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. 5 മുതൽ 15 ആയിരം ബാഗുകൾ ഇടനിലക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഇടപാട് രസീത്, ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നു. കർഷകരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ കർഷകരുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇടനിലക്കാരുടെ കൈയിൽ ഉണ്ട് . കൃഷിക്കാരന്റെ പേര്, വരുമാനം, ചരക്കുകൾ എവിടെ, എത്ര സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ഡീൽ ഫാമിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരം ഇ-നാം പോർട്ടലിലേക്ക് നൽകും. ഒരു സ്ലിപ്പ് ജനറേറ്റുചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ലിപ്പിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ പേര്, കടയുടെ പേര്, കൃഷിക്കാരന്റെ പേര്, ഇൻകമിംഗ് നമ്പർ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ലിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം, അത് സ്ലീപ്പർക്ക് നൽകുന്നു. ഈ സ്ലിപ്പ് മഞ്ഞ ബാഗുകളിൽ വയ്ക്കുന്നു .

ഏകദേശം 20 ബാഗുകൾക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് നൽകുന്നു. കുറച്ച് മാത്രമേയുള്ളൂവെങ്കിൽ, ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാവരേയും വാങ്ങുന്നവർ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണയായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലേലം നൽകും. കൂടുതൽ ബാഗുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം നൽകും. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലം വിളിക്കുന്നത് വിജയിയാണ്. ടെണ്ടർ പിന്നീട് തുറക്കുന്നു. വാങ്ങുന്നവർക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ കാണാൻ കഴിയും. കച്ചവടക്കാർ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കടകളിൽ മഞ്ഞൾ പരിശോധിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള പണം ഇടനിലക്കാർ വഴി ഓൺലൈനായി നൽകുന്നു. അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഞ്ഞൾ വിസ്തീർണ്ണം 8,500 ഹെക്ടർ, 42,500 മെട്രിക് ടൺ ഉൽപാദനം.


English Summary: TURMERIC E-NAM AUCTION

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine