News

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറി ഫാം തുടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി 7 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ • 33% സബ്സിഡിയും ‌ ലഭ്യമാണ്

ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്ത് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഡയറി സംരംഭക വികസന പദ്ധതി      Dairy Entrepreneur Development Scheme (DEDS) ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, അപേക്ഷ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാലുടൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡിയും നൽകും. ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 25 % സബ്സിഡിയും , സ്ത്രീകൾക്കും / എസ്സി വിഭാഗത്തിനും 33% സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും.

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India, is the central department for operating the scheme. The sanction & release of subsidy is subject to availability of finances & adherence of the instructions issued by the DAHD&F, GoI & NABARD from time to time.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്,      ക്ഷീരവികസന & മത്സ്യ  വകുപ്പ്  (DAHD & F)   ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൃഷി മന്ത്രാലയം  Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India  എന്നിവയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര വകുപ്പ്.  സമയാസമയങ്ങളിൽ DAHD & F, GoI, NABARD എന്നിവ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിനും അനുസരണത്തിനും വിധേയമാണ് സബ്സിഡിയുടെ അനുമതിയും പ്രകാശനവും.

ആർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?

 • കർഷകർ
 • വ്യക്തിഗത സംരംഭകർ
 • ഓർഗനൈസേഷനുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും
 • എൻജിഒകൾ
 • സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പാൽ യൂണിയനുകൾ, പാൽ ഫെഡറേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ക്ഷീര സംരംഭക വികസന പദ്ധതി സഹായത്തിന്റെ രീതി Dairy Entrepreneur Development Scheme (DEDS)

 • ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് 10 മൃഗ യൂണിറ്റിന് 7 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും.
 • പശുക്കിടാവിനെ വളർത്തുന്നതിന് - ഇരുപത് പശുക്കിടാക്കളുടെ യൂണിറ്റിന് 9 ലക്ഷം രൂപ.
 • പാൽ കറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ മിൽടെസ്റ്ററുകളോ ബൾക്ക് പാൽ കൂളിംഗ് യൂണിറ്റുകളോ വാങ്ങുന്നതിന് (5000 ലിറ്റർ ശേഷി വരെ) - 20 ലക്ഷം രൂപ.
 • തദ്ദേശീയ പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പാൽ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് - 13.20 ലക്ഷം രൂപ.

സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ

.കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്

.പ്രാദേശിക ബാങ്ക്

.സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക്

.സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക .ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക്

.നബാർഡിൽ നിന്ന് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

 • വായ്പ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ തന്റെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പേപ്പറുകൾ പണയംവയ്ക്കേണ്ടിവരും.
 • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
 • പ്രോജക്റ്റ് ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ പകർപ്പ്

പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തി മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 10 ശതമാനമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 9 മാസത്തിന് മുമ്പ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രോജക്ട് ഉടമയ്ക്ക് സബ്സിഡിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന സബ്സിഡി ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായിരിക്കും.

https://www.nabard.org/auth/writereaddata/File/Annexure_1.pdf

2020 ബജറ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെടിന്റെയും മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ്.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് 4% പലിശ സഹായധനം ലഭിക്കും.


English Summary: Want to Open a Dairy Farm? Get Loan up to Rs 7 lakh and 33% Subsidy from NABARD

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine