1. Technical

ഈ സബ്സിഡി സ്‌കീമിൽ ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലേ?

പവർ ടില്ലർ സൂപ്പർ .പവർ റീപ്പർ KR 120 .പവർ റീഡർ .ബ്രഷ് കട്ടർ, ഗാർഡൻ ടില്ലർ, പമ്പ് സെറ്റ് കാടുവെട്ടു മെഷീൻ, ചെയിൻ സോ, ട്രാക്ടർ, പവർ ടില്ലർ തുടങ്ങിയവ ) വ്യക്തിഗത സബ്സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കു ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാം .ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏത് കർഷകനും ഈ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

K B Bainda
KAMCO power tiller
KAMCO Power Tiller

പവർ ടില്ലർ സൂപ്പർ .പവർ റീപ്പർ KR 120 .പവർ റീഡർ .ബ്രഷ് കട്ടർ, ഗാർഡൻ ടില്ലർ, പമ്പ് സെറ്റ് കാടുവെട്ടു മെഷീൻ, ചെയിൻ സോ, ട്രാക്ടർ, പവർ ടില്ലർ തുടങ്ങിയവ ) വ്യക്തിഗത സബ്സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കു ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാം .ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏത് കർഷകനും ഈ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ പദ്ധതിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


സ്കീമിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ


1. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് കർഷകർക്ക് 50 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.


2. കൃഷിക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാം.


3. (എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി) കാറ്റഗറി കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.


4. ഈ പദ്ധതി കാരണം കർഷകർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകാതെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

KAMCO Brush Cutter
KAMCO Brush Cutter

സ്കീമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ


1. ഈ പദ്ധതി കർഷകരുടെ അധ്വാനവും സമയവും ലാഭിക്കുകയും കൃഷിയും ശേഖരണവും വളരെ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.


2. എസ്‌എം‌എം മാർഗനിർദേശപ്രകാരം വനിതാ കർഷകർക്ക് പ്രത്യേക സബ്‌സിഡി നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.


3. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനവും സമയവും ലാഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.


4. ട്രാക്ടർ, പവർ ടില്ലർ, കരിമ്പ് ക്രഷർ, വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, സ്പ്രേയറുകൾ തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി വഴി കർഷകന് സഹായം.Assistance to the farmer through subsidy for purchase of agricultural implements and equipment like tractor, power tiller, sugarcane crusher, water pump set and sprayers.

KAMCO Garden Tiller
KAMCO Garden Tiller

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ


1. ആധാർ കാർഡ് – ഗുണഭോക്താവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ.


2. സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ


3. വിശദാംശങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമി ചേർക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിന്റെ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദി കൺട്രി (IMIS).


4. ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ  ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്.


5. ഏതെങ്കിലും ഐഡി പ്രൂഫിന്റെ പകർപ്പ് (ആധാർ കാർഡ് / ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ് / വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് / പാൻ കാർഡ് / പാസ്‌പോർട്ട്).Copy of any ID proof (Aadhaar Card / Driver License / Voter ID Card / PAN Card / Passport).


6. എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒബിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്.

Power reaper
Power Reaper

SMAM സ്കീം അപേക്ഷാ ഫോം 2020-21 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം


ഘട്ടം 1- ഒദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://agrimachinery.nic.in/. സന്ദർശിക്കുക.


ഘട്ടം 2- ഹോംപേജിൽ, മെനു ബാറിലെ “ രജിസ്ട്രേഷൻ ” വിഭാഗത്തിലെ “ ഫാർമർ ” ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


ഘട്ടം 3- നിങ്ങളുടെ “ സ്റ്റേറ്റ് ” തിരഞ്ഞെടുക്കുക , നിങ്ങളുടെ “ ആധാർ നമ്പർ ” നൽകി “ സമർപ്പിക്കുക ” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


ഘട്ടം 4- നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി “ രജിസ്റ്റർ ” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

mini tractor KAMCO
KAMCO Mini Tractor

പ്രധാന പോയന്റുകൾ


1. ഡിബിടി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, കർഷകൻ ശരിയായ ജില്ല, ഉപജില്ല, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.


2. കർഷകന്റെ പേര് ആധാർ കാർഡ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം.


3. കർഷക വിഭാഗം (എസ്‌സി / എസ്ടി / ജനറൽ),


4. കർഷക തരം (ചെറിയ / നാമമാത്ര / വലുത്), Farmer type (small / nominal / large),


5. ലിംഗഭേദം (പുരുഷൻ / സ്ത്രീ) എന്നിവ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കണം,


അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന സമയത്ത് അപേക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കും.


സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കർഷകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.


ടോക്കൺ allocation മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യം. അത്കൊണ്ട് അപേക്ഷകൾ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുക.


എല്ലാ മാസവും 1, 15 തീയതികളിൽ പുതിയ അലോട്മെന്റ് പുതുക്കിച്ചേർക്കപ്പെടും.


അത് പ്രകാരം waiting list , കൺഫർമേഷൻ ആകുന്നതാണ്.


ആധാർ, നികുതി രസീത്, പാസ്പോർട്ട്‌ സൈസ് ഫോട്ടോ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, voters id card, PAN card എന്നിവ രജിസ്‌ട്രേഷന് നിര്ബന്ധമാണ്.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതാത് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾക്ക് :കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സബ്സിഡികൾ കർഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.

#Farmer#Agriculture#Krishi#FTB#Krishijagran

English Summary: Not yet registered under this subsidy scheme?-kjkbbsep1620

Like this article?

Hey! I am K B Bainda. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds