News

കേരള ബാങ്ക് : കോഴികൃഷി , ആട് ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് 60 ലക്ഷം വരെ വായ്പ (ലോൺ ) പദ്ധതി

KB LT - AGRICULTURE (NABARD REFINANCE) 

കേരളബാങ്ക് ദീർഘകാല പദ്ധതി - കൃഷിക്ക് (നബാർഡ് പുനർവായ്പ്പ)

കോഴികൃഷി ,വളർത്തൽ , ആട് ,പശു വളർത്തൽ , ആട് ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് കേരള ബാങ്ക് വായ്‌പ , വിവിധ തരം ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു.

KERALA BANK allows to take loan (Vayappa) for chicken (hen, Poultry) farming, goat farming , cow farming in Kerala. 

ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെന്റ് മുൻ‌ഗണ നൽകിയ പ്രഖ്യാപനമായ “2022 ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു”, എന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ മൂലധന വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വർദ്ധിച്ച മൂലധന രൂപീകരണത്തിനായി കാർഷിക മേഖലയിലെയും അനുബന്ധ മേഖലകളിലെയും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ പ്രോത്സാഹന, വികസന സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും ബാങ്കുകൾക്ക് പുനർവായ്പ്പാ പിന്തുണയിലൂടെയും കാർഷികമേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനും നബാർഡ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

“Doubling Farmers Income by 2022”, a priority of the GOI, demands increased capital formation in agriculture. NABARD, has been promoting investment opportunities in agriculture & allied sectors for increased capital formation and also to achieve sustainable development in agriculture through various promotional & developmental initiatives and refinance support to banks

വായ്പാതര നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മൂലധന രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനക്ഷമതയും കൂടുന്നത് വഴി കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

1. ഉദ്ദേശ്യം: -
സ്ഥിരവരുമാനം നൽകുന്ന ഹോർട്ടികൾച്ചർ (സസ്യഫലപുഷ്പ) / തോട്ടവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലും വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇടത്തരം, ദീർഘകാല വായ്പ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ധനസഹായം നൽകുക;
• ജലവിഭവങ്ങൾ
• ഭൂവികസനം
• കൃഷിയിടത്തിൻറെ യന്ത്രവൽക്കരണം
• പ്ലാന്റേഷനും ഹോർട്ടികൾച്ചറും
• വനം, മാലിന്യ ഭൂമി വികസനം
• മൃഗസംരക്ഷണം - ക്ഷീര വികസനം
• മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴികൃഷി വികസനം
• മൃഗസംരക്ഷണം - ആടുകൾ, ചെമ്മരിആട്, പന്നി ,മത്സ്യകൃഷി വികസനം തുടങ്ങിയവ

2. ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം: - വ്യക്തികൾ, സ്വന്തമായ സ്ഥാപനം / പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നടത്തുന്ന സഥാപനങ്ങൾ / കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവ.

3. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: -
3.1. പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക പ്രായോഗികത
3.2. ബാങ്കിലെ പണമിടപാടുകളിലും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള കാര്യക്ഷമത

4. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻറെ വ്യാപ്തി : -
4.1 വ്യക്തികൾക്ക് - പരമാവധി 60 ലക്ഷം രൂപ (നബാർഡ് യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
4.2. മറ്റുള്ളവർക്ക് നബാർഡ് നിർദേശം അനുസരിച്ച് പുനർവായ്പപദ്ധതി

5. ഈടുവെപ്പ് :-
5.1 ഉണ്ടായ വസ്തുവക / വിളകളുടെ പണയം വയ്ക്കൽ
5.2. മൂല്യനിർണ്ണയം പരിപൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാഥമിക ഈടുവെപ്പ് പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, അധികമായി വസ്തുവക ജാമ്യത്തിന് നിർബന്ധിക്കാം .  
5.3. മൊത്തത്തിൽ 150% വസ്തുവക ജാമ്യം ആവശ്യമാണ്.

WR

6.കാലാവധി : -
നബാർഡ് മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഗർ‌ഭകാല കാലയളവിനൊപ്പം പരമാവധി 15 വർഷം

7. തുകനിരക്ക് : -
പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 15%

8. പലിശ : -
8.1. പലിശഇളവ്
8.2. സമയാസമയങ്ങളിൽ ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം
8.3. വായ്‌പ്പാ തിരിച്ചടവിൽ മുടക്കം ഉണ്ടായാൽ വായ്പ വിതരണം ചെയ്ത പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ 2% മുകളിലുമാണ് വായ്പ്പാമുടക്ക കാലയളവിൽ ഈടാക്കുന്നത്.

9. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്: -
കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം

10. നിയമ / മൂല്യനിർണ്ണയ ഫീസ്: -
കടം വാങ്ങുന്നയാൾ വഹിക്കണം

11. വായ്പയുടെ തരം: -
കാലാനുശ്രുതമായ ലോൺ

12. അംഗീകൃത ശാഖകൾ: -
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ശാഖകളും ഭാവിയിൽ തുറക്കുന്നതും.

13. അധികാര പ്രാതിനിധ്യം : -
നിലവിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം

14. ഇൻഷുറൻസ്: -
നിലവിലുള്ള വസ്തുവകകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്

15. മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ: -
15.1. സമയാസമയങ്ങളിൽ നബാർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ സ്കീമിന്റെയും എല്ലാ നിബന്ധനകളും ബ്രാഞ്ച് പാലിക്കും
15.2. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കീമുകൾക്ക് നബാർഡിൽ നിന്നുള്ള ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡി അർഹമാണ്. ബാക്ക് എൻഡഡ് സബ്സിഡിഎന്നാൽ വായ്പ എടുക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്ന് 'നബാർഡ്' സബ്സിഡി ഇഷ്യു ചെയ്യുമെന്നും വായ്പ നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ആ പണം ആ ബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കുമെന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

16. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ: -
16.1. ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ നബാർഡ് നിർദേശപ്രകാരം (ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്)
16.2. ബ്രാഞ്ച് ജാമ്യതുകയ്ക്ക് തുല്യമായ പണയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിടത്ത്, ജാമ്യതുക സംബന്ധമായ നിലവിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം
16.3. വസ്തുവകകൾ ജാമ്യത്തിന് വയ്ക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് GEHAN നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിടത്ത്, GEHAN ൻറെ നിലവിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം
16.4. ബന്ധപ്പെട്ട ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് സ്കീം അതായത് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയവയും ഈ പദ്ധതിയിൽ പരിഗണിക്കും.

ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനികൾ

കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി നബാർഡ് 2500

ചെറുകിട കാര്‍ഷിക സംരംഭങ്ങളെ

സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക്


English Summary: KB LT - AGRICULTURE (NABARD REFINANCE)  kjaroct0420

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine