News

കർഷകർക്കായിട്ടുള്ള നബാർഡിൻറെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

banana

Banana plant - hybridagri.com

സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്കായിഅടുത്ത സാമ്പത്തികവർഷം 73,583 കോടിരൂപ നബാർഡ് നീക്കിവെച്ചു.സംസ്ഥാനത്ത്‌ 2020–-21ൽ മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ 1,52,923.68 കോടി രൂപ വായ്‌പ നൽകാനാകുമെന്ന്‌ നബാർഡ്‌. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 4.63 ശതമാനം അധികമാണിത്‌. നബാർഡ്‌ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന വായ്പാ സെമിനാറിൽ പുറത്തിറക്കിയ കേരള ഫോക്കസ്‌ പേപ്പറിലാണ്‌ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയ ത്‌.4.5 ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് നബാർഡ് വായ്പ അനുവദിക്കും. ഇതു പ്രധാനമായും സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ വിതരണംചെയ്യും.കാർഷിക മേഖലയിലെ മൊത്തം വായ്പയുടെ 13 ശതമാനമാണ് സഹകരണമേഖലയുടെ പങ്ക്. ജലവിഭവ മേഖലയിലെ വായ്പാ സാധ്യത 1,411.22 കോടിയാണ്‌.

പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ്‌ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മേഖലയിൽ 6,148.27 കോടിയും മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയിൽ 4921.25 കോടി രൂപയും ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ 756.36 കോടി രൂപയും. 28 ശതമാനം തുക സൂക്ഷ്‌മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക്‌ (എംഎസ്‌എംഇ) നൽകാനാകും. ഈ രംഗത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ്‌ കൂടുതൽ തുക നൽകുന്നത്‌.

രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും,കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഗ്രിക്ലിനിക്, അഗ്രി-ബിസിനസ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, അഗ്രി-ബിസിനസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ബിസിനസായി വളരുകയാണ്, കാരണം ഈ മേഖലയിൽ നഷ്‌ട്ടത്തിനുള്ള  സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം, വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള പരിപാലനം, മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം, വിള സമ്പ്രദായം, ചെടികളുടെ സുരക്ഷ, വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സംഭരണം, മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാകാര്യങ്ങൾ , തൊഴിൽ എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉയർച്ചക്കായി സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് .

കർഷകർക്കായുള്ള നബാർഡിൻറെ വിവിധ പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്

1. അഗ്രി ക്ലിനിക് & അഗ്രിബിസിനസ് സെന്റർ സ്കീം (എസി & എബിസി)

2. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്ത് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഡയറി സംരംഭക വികസന പദ്ധതി 

3. ആടുവളർത്തലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഷെഡ് പണിയുവാനും ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വാങ്ങുവാനുമുള്ള വായ്പാപദ്ധതി.

4. കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി

നബാർഡ് (നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആന്റ് റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ്) കാർഷിക ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് എന്നാൽ പണത്തിന്റെ കുറവ് നേരിടുന്നവർക്ക്‌ 20 ലക്ഷം വരെ വായ്പ നൽകുന്നു.

 നിങ്ങൾ, കാർഷിക ബിസിനസിനെക്കുറിച്ചു  നൂതന ആശയം ഉള്ള ഒരുവ്യക്തിയാണെങ്കിൽ  പുതിയ കാർഷിക സംഭരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി  നബാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷംരൂപ  വരെ ധനസഹായം നൽകും. അഗ്രി-ക്ലിനിക് & അഗ്രിബിസിനസ്സ് സെന്റർ സ്കീമിനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം .

 1.അഗ്രി ക്ലിനിക് & അഗ്രിബിസിനസ് സെന്റർ സ്കീം (എസി & എബിസി) എന്താണ് ?

 രാജ്യത്തുടനീളം അഗ്രി-ക്ലിനിക്കുകളും അഗ്രി-ബിസിനസ് സെന്ററുകളും (എസി‌എ‌ബി‌സി) സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതി. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി, കാർഷിക ബിരുദധാരികൾക്കായി കാർഷിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നേടാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ് (പന്ത്രണ്ടാം പാസ്) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്‌  അഗ്രിക്ലിനിക് ആൻഡ് അഗ്രിബിസിനസ് സെന്റർ (എസി, എബിസി) പദ്ധതി.  താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് 45 ദിവസം  പരിശീലനം നൽകുന്നു.പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് . http: //www.agriclinics.net/  എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കാം .

 എല്ലാ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും  ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി (മനാഗ്) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Agri-Clinic & Agribusiness Center Scheme (AC&ABC) scheme aims to promote the establishment of Agri-Clinics and Agri-Business Centres (ACABC) all over the country. In order to give a boost to the agriculture sector, the government has launched the Agri Clinic and Agribusiness Center (AC&ABC) Scheme for Agriculture Graduates to Higher Secondary pass (12th pass) students who want to pursue a career in agriculture. As per reports, interested people are trained for 45 days under this scheme.

To fulfil this aim, many centres have been established across all the states. Farmers can easily get all the information by visiting this link http://www.agriclinics.net/.

എസി, എബിസി സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 കാർഷികമേഖലയുടെ  വികസനം 

 തൊഴിൽ രഹിതരായ  കാർഷിക ബിരുദധാരികൾ, കാർഷിക  ഡിപ്ലോമാധാരികൾ,കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ബിരുദധാരികൾ എന്നിവർക്ക്  സ്വയം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

20 ലക്ഷം വരെ എസി, എ.ബി.സി സ്കീം വരെ വായ്പ നൽകാൻ നബാർഡ്

 പരിശീലനത്തിന് ശേഷം, കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് നബാർഡിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ സഹായം നൽകും. അപേക്ഷകർക്ക് (സംരംഭകർക്ക്) 20 ലക്ഷം വരെയും അഞ്ച് വ്യക്തികളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കോടി രൂപ വരെയും നബാർഡ് അനുവദിക്കും. കൂടാതെ, എൻ‌ബി‌ആർ‌ഡി ജനറൽ കാറ്റഗറി അപേക്ഷകർക്ക് 36 ശതമാനവും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ (എസ്‌സി / എസ്ടി), സ്ത്രീകൾ എന്നിവരിൽ 44 ശതമാനം സബ്‌സിഡിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 എസി, എബിസി സ്കീം പ്രകാരം പരിശീലനത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 ഒരു അഗ്രിക്ലിനിക്, അഗ്രിബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശീലനത്തിനായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കർഷകന് ഈ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് 1800-425-1556എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം.

 അപേക്ഷിക്കാൻ: -https: //www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx  എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക

 അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 അപേക്ഷകൻ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആധാർകാർഡ് നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐഡി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ഫോട്ടോ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പാസ്‌ബുക്ക് പ്രമാണം എന്നിവ സൂക്ഷിക്കണം.
 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് click http://www.agriclinics.net/
dairy

Desi Cow - indiancattle.com

2.ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്ത് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഡയറി സംരംഭക വികസന പദ്ധതി 

  Dairy Entrepreneur Development Scheme (DEDS) ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, അപേക്ഷ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാലുടൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വ്യക്തിക്ക് സബ്സിഡിയും നൽകും. ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 25 % സബ്സിഡിയും , സ്ത്രീകൾക്കും / എസ്സി വിഭാഗത്തിനും 33% സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും.

The Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) is a credit linked subsidy scheme of government of India to promote the setting up of modern dairy farms. This scheme is a modified version of an earlier 2004 scheme called Dairy/Poultry Venture Capital Fund. The applicant / entrepreneur has to make arrangement for minimum 10% of the total money needed for setting up a modern dairy farm. For rest, the government provides 25% capital subsidy (33.33% for SC/ST) and remaining amount is provided as loan (minimum 40%) by the Commercial Banks, Cooperative Banks, Regional Rural Banks and Urban Banks. The nodal implementation agency for this scheme is NABARD.

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India, is the central department for operating the scheme. The sanction & release of subsidy is subject to availability of finances & adherence of the instructions issued by the DAHD&F, GoI & NABARD from time to time.മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, ക്ഷീരവികസന & മത്സ്യ  വകുപ്പ്  (DAHD & F)   ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൃഷി മന്ത്രാലയം  Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India  എന്നിവയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര വകുപ്പ്.  സമയാസമയങ്ങളിൽ DAHD & F, GoI, NABARD എന്നിവ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിനും അനുസരണത്തിനും വിധേയമാണ് സബ്സിഡിയുടെ അനുമതിയും പ്രകാശനവും.

ആർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?

 • കർഷകർ
 • വ്യക്തിഗത സംരംഭകർ
 • ഓർഗനൈസേഷനുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും
 • എൻജിഒകൾ
 • സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പാൽ യൂണിയനുകൾ, പാൽ ഫെഡറേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ക്ഷീര സംരംഭക വികസന പദ്ധതി സഹായത്തിന്റെ രീതി Dairy Entrepreneur Development Scheme (DEDS)

 • ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് 10 മൃഗ യൂണിറ്റിന് 7 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും.
 • പശുക്കിടാവിനെ വളർത്തുന്നതിന് - ഇരുപത് പശുക്കിടാക്കളുടെ യൂണിറ്റിന് 9 ലക്ഷം രൂപ.
 • പാൽ കറക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ മിൽടെസ്റ്ററുകളോ ബൾക്ക് പാൽ കൂളിംഗ് യൂണിറ്റുകളോ വാങ്ങുന്നതിന് (5000 ലിറ്റർ ശേഷി വരെ) - 20 ലക്ഷം രൂപ.
 • തദ്ദേശീയ പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പാൽ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് - 13.20 ലക്ഷം രൂപ.

സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ

.കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്.പ്രാദേശിക ബാങ്ക്.സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക്.സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക .ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക്.നബാർഡിൽ നിന്ന് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

 • വായ്പ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ തന്റെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പേപ്പറുകൾ പണയംവയ്ക്കേണ്ടിവരും.
 • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
 • പ്രോജക്റ്റ് ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ പകർപ്പ്

പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തി മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 10 ശതമാനമെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 9 മാസത്തിന് മുമ്പ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രോജക്ട് ഉടമയ്ക്ക് സബ്സിഡിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.

കൂടാതെ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന സബ്സിഡി ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് സബ്സിഡിയായിരിക്കും https://www.nabard.org/auth/writereaddata/File/Annexure_1.pdf2020 ബജറ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെടിന്റെയും മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ്.

goat

Goat - www.expert-market.com

3. ആടുവളർത്തലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഷെഡ് പണിയുവാനും ആട്ടിൻകുട്ടികളെ വാങ്ങുവാനുമുള്ള വായ്പാപദ്ധതി.

ഇതിനു വേണ്ടി ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പദ്ധതി കൊടുക്കുക. ഗ്രൂപ് ആയോ ഒറ്റയ്ക്കോ ആട് വളർത്താം. ബാങ്കുകൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ നബാർഡ്നെ അറിയിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.  കാർഷിക വായ്‌പായയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാർഷിക ലോൺന്റെ പലിശയും ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിലുള്ള വായ്‌പയുടെ 25 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ഉണ്ട്.

Goat Farming Loan – How much subsidy can we get?: Well, subsidy may vary to general category to reserved category. The goat subsidy amount varies from 25% to 35% of the total cost of goats or goat project.

യോഗ്യത.

 • പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആടിന്റെ ഇനം പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം.
 • പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആടിനെ മേയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം. ആടിന്റെ തൊഴുത്ത് പണിയുവാനുള്ള ആവശ്യമായ സ്ഥലവും പ്രൊജക്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം
 • വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം ലഭിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം പദ്ധതി തുടങ്ങേണ്ടത്.
 • എങ്ങനെയാണ് ആടിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന വിവരം കൃത്യമായി പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.
 • പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ പരിചയം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

  Several checks take place before sanctioning the loan From NABARD bank below are some following checks banks conducting before sanctioning loan.

 • Unit cost of animal
 • Costs the incur for feeding, fodder, veterinary aid and insurance etc
 • Sale price of live goats, manure and penning costs.
 • Income and expenditure statement and annual gross surplus
 • Analysis of cash inflow
 • Repayment of loan and the interest rate.

പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ആടു കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിലോ, സഹകരണ സംഘത്തിലോ അംഗമായിരിക്കണം. അനുവദിക്കുന്ന തുക പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് മാർജിൻ തുക. 2 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് മാർജിൻ തുക വേണ്ടതില്ല.

രണ്ടു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ 15 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ മാർജിൻ തുക വേണം. സെക്യൂരിറ്റിക്കായി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുകയ്ക്ക് ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ആയിരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി. കൂടാതെ CGFMU കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി.

2 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടിന്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയും കൂടാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വസ്തുവകകളോ ഗുണഭോക്താവ് വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവകകളോ പണയപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. പലിശ സാധാരണ ബാങ്ക് പലിശ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. തിരിച്ചടവ് ഏഴു വർഷം മുതൽ ഒമ്പത് വർഷം വരെ.

പ്രോജക്ട് തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങിയാൽ മതി.തിരിച്ചടവ് വാർഷിക അർദ്ധവാർഷിക തുകകൾ ആയി അടയ്ക്കാം.

ആടുകളെമേയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പ്രൊജക്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും.

സംരംഭകൻ സ്വന്തമായി തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ഈ വായ്പ ഒരു കാർഷിക വായ്പ പദ്ധതിയിൽ പെട്ടതാണ്.

എല്ലാ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഈ വായ്പ കൊടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

Co-operative Society - discover-stkitts-nevis-beaches.com

4. കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സഹകരണ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി.

മൂന്നുശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കേരള ബാങ്കിനും നാലുശതമാനം പലിശയ്ക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും പണം ലഭിക്കും.

നബാർഡ് പദ്ധതി ഇങ്ങനെ

 • ഓഫീസ് കെട്ടിടനിർമാണം, ശാഖകളുടെ നവീകരണം എന്നിവയ്‌ക്കൊന്നും ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
 • കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെയും പരമാവധി എത്രയുമാകാവുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് നബാർഡ് സഹായം ലഭിക്കും. പ്രധാന്യമനുസരിച്ച് 50 ലക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
 • ഏഴുവർഷമാണ് സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. ഇത് പരമാവധി രണ്ടുവർഷംവരെ നീട്ടി നൽകാം.
 • സംഘം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്തെന്ന് ഒരു പേജുള്ള കുറിപ്പായി തയ്യാറാക്കി നബാർഡ് ജില്ലാ മാനേജർ, കേരള ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കു നൽകണം. അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ ‘വിശദ പദ്ധതി രേഖ’ തയ്യാറാക്കി നൽകാം. എന്തൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാം
 • പൊതുജനങ്ങൾക്കായി- സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, നീതി സ്റ്റോർ, എൽ.പി.ജി. ഏജൻസി, പെട്രോൾപമ്പ്, മെഡിക്കൽ ലാബുകൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രം.
 • കാർഷികസേവനം-വിളകളുടെ സംഭരണകേന്ദ്രം, ശീതീകരണ സംഭരണി, ലോജിസ്റ്റിക് ഫെസിലിറ്റി, പാൽശേഖരണവും പാൽശീതീകരണവും, പാക്കിങ് യൂണിറ്റുകൾ, കർഷകർക്കും കാർഷികാധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിശോധനാ യൂണിറ്റുകൾ.
 • കാർഷിക സംസ്‌കരണം-സോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് യൂണിറ്റ്, വാക്‌സിങ്-പോളിഷിങ് യൂണിറ്റ്, പാക്കേജ് യൂണിറ്റ്, പൗൾട്രി ഡ്രസിങ് യൂണിറ്റ്, മൂല്യവർധിത ഉത്‌പാദന സംരംഭം, നാളികേര സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റ്, അരി മിൽ, അഗ്രോ-പ്രൊസസിങ് യൂണിറ്റ്.
 • അഗ്രി ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ- മണ്ണ്, ജല പരിശോധനാ ലാബ്, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ, കർഷകർക്ക് വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കൽ.

Nabard Office Phone No:

Kerala Post Box No 220, Punnen Road, Statue, Thiruvananthapuram 695 039, Kerala.                     0471 - 2323859

Thiruvananthapuram  Kerala Regional Office, Punnen Road, Statue, Thiruvanathapuram, Kerala 0471-2701688 / 9789597761

Kollam 0471 2701712 / 9161355111

Alappuzha 9846527478 

Pathanamthitta 9846527478 

KOTTAYAM 0481-2304688 / 9446745600

IDUKKI 0486-222305 / 9447374706

ERNAKULAM 0486-222305 / 9447374706

THRISSUR 0487-2320423 / 9447374708 

Palakkad 8803002660

Kozhikode 0483-2964084 / 9447302747 

Malappuram 0483-2964084 / 9447302747 

Kannur 0497-2764713 / 9447 374713 

KASARGOD 0499-4220427 / 8547042225

Lakshadweep 0471-2701615 / 9495001930

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് 4% പലിശ സഹായധനം ലഭിക്കും


English Summary: Nabard schemes for farmers livelihood

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine