1. Organic Farming

കരനെൽകൃഷി രിതികൾ - Upland Paddy farming

വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ശരിയായ സമയത്ത് വിതച്ച് പരിപാലിച്ചാൽ അതിനോടൊപ്പം മണ്ണിലെ ജൈവാംശവും ഈർപ്പവും നിലനിർത്താനുതകുന്ന ജൈവവളങ്ങളും നൽകിയാൽ കരനെൽകൃഷി പൂർണ വിജയമാകുമെന്നുറപ്പാണ്. കാർഷിക സർവകലാശാലപഠനത്തിൽ 3 ടൺ വരെ വിളവ് ഹെക്ടറിന് കരനെല്ലിന്റെ ജെവകൃഷി ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സാധാരണ മൂപ്പ്കുറഞ്ഞ നെല്ലിനങ്ങളാണ് കരനെൽകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നന ലഭ്യമാകുന്നയിടങ്ങളിൽ കുറച്ച് മൂപ്പുള്ള ഇനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

Arun T
  • 3 ടൺ വരെ വിളവ് ഹെക്ടറിന് 
  • അത്യുത്പദാനശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാം
  • മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർവരെയുള്ള കാലമാണ് കരനെൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം
  • ഒരു ഹെക്ടറിന് 80-90 കിലോ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിവരും.
  • പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇല കരിച്ചിൽ, ഇലപ്പുള്ളിരോഗം
upland paddy farming
upland paddy farming

പഴയ കാലത്ത് കരനെൽകൃഷി കേരളത്തിൽ മോടൻ നിലങ്ങളിലാണ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത്. നെല്ലിന് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. പാടങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞവെള്ളമുണ്ടെങ്കിലേ നെല്ല് തഴച്ച് വളരൂ. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ കരനെൽകൃഷി മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കുറഞ്ഞയിടത്തുമാത്രമേ കരനെൽകൃഷി നടത്താനാവൂ. എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും കൃഷിക്ക് ഉപയേുക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ കൃഷിരീതി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നെൽച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെയും അതിന് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലും ആയത് ഉറപ്പുവരുത്തിയും കുന്നിൻചെരുവുകളിലും സമതലങ്ങളിലും തെങ്ങിൻ പറമ്പുകളിലും പുരയിടങ്ങളിലും റബർതൈകൾക്കിടയിലുംവരെ കരനെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും.

Paddy-upland farming system is commonly applied in tropical agriculture. Although it is believed that the application of paddy-upland rotation can alter either soil physical or chemical properties, improve soil quality and fertility, and optimize crop yields from the experience of the ancients, fully understanding the characteristics of soil in paddy-upland cropping systems is necessary

കേരളത്തിൽ തെങ്ങിൻതോപ്പുകൾ വ്യാപകമാണല്ലോ.

വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ വളരെ വലിയ ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ശരിയായ സമയത്ത് വിതച്ച് പരിപാലിച്ചാൽ അതിനോടൊപ്പം മണ്ണിലെ ജൈവാംശവും ഈർപ്പവും നിലനിർത്താനുതകുന്ന ജൈവവളങ്ങളും നൽകിയാൽ കരനെൽകൃഷി പൂർണ വിജയമാകുമെന്നുറപ്പാണ്.

കാർഷിക സർവകലാശാലപഠനത്തിൽ 3 ടൺ വരെ വിളവ് ഹെക്ടറിന് കരനെല്ലിന്റെ ജൈവകൃഷി ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സാധാരണ മൂപ്പ്കുറഞ്ഞ നെല്ലിനങ്ങളാണ് കരനെൽകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നന ലഭ്യമാകുന്നയിടങ്ങളിൽ കുറച്ച് മൂപ്പുള്ള ഇനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

About 3 ton yield can be procurred from one Hectare upland paddy farming.

വിത്തുകൾ

കരനെൽകൃഷിയിൽ അത്യുത്പദാനശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. രമണിക, കാർത്തിക, അരുണ, ചിങ്ങം, ഓണം, രേവതി, മകം, ഹർഷ, വർഷ, ജ്യോതി, സ്വർണപ്രഭ, സംയുക്ത, വൈശാഖ എന്നിവയാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ. പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാന നാടൻ ഇനങ്ങളും സ്വതവേ കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ളവയാണ്.

മോടൻ ഇനങ്ങളായ കട്ടമോടൻ, കറുത്തമോടൻ, ചുവന്നമോടൻ, കൊച്ചുവിത്ത്, കരവാള എന്നിവയാണ് നാം പണ്ടുമുതലേ കരനെൽകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുപോന്നിരുന്നത്.

ചീറ്റേനി, ചെങ്കയമ, ചീര, ചെമ്പാൻ, വെളിയൻ തുടങ്ങിയവയും നല്ല മേനി തരുന്നതിൽ കരനെൽകൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കാം. പക്ഷേ നെല്ലിന് നന നിലനിർത്താനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം.

കൃഷിക്കാലം

മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർവരെയുള്ള കാലമാണ് കരനെൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം.

May to October is the suitable time for farming

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മേടത്തിൽ ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന മഴയോടുകൂടിത്തന്നെ നിലം നന്നായി ഉഴുതൊരുക്കണം. അടിവളമായി കാലിവളം സെന്റിന് 30-40 കിലോ വെച്ച് ചേർത്തിളക്കികൊടുക്കണം. കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം നന്നായി ഉഴുത് മറിച്ച് കളകൾ മൊത്തം നീക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കാലിവളം ചേർക്കാവൂ. കാരണം ജൈവകൃഷിയിൽ നമ്മൾ രാസകള നാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിനാൽ കളകളുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായ പെറുക്കിയൊഴിവാക്കണം.

വിത്തിടുമ്പോൾ

ഒരു ഹെക്ടറിന് 80-90 കിലോ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിവരും. For one hectare 80-90 Kilo seed is necessary.

യന്ത്രമുപയോഗിച്ചാണ് വിതയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ 50-60 കിലോ മതിയാകും. ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിന് 10ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന തോതിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി നന്നായി കുഴച്ചതിന്ശേഷം തണലത്ത് വിതറിയിട്ട് 12-14 മണിക്കൂർവരെ വെച്ചതിന്ശേഷം മാത്രമേ വിതയ്ക്കാവൂ. കാലി വളത്തിന്റെ കൂടെ സെന്റിന് അഞ്ച്കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്തുകൊടുക്കുന്നത് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് നല്ലതാണ്. ചാണകം, കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവ ഉഴുത് ചേർത്ത നിലത്ത് ആണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കേണ്ടത്. പച്ചിലവളവും കമ്പോസ്റ്റും കാലി വളത്തിന്റെകൂടെ മണ്ണിൽ ഉഴുത് ചേർക്കാം. ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ചിലവളം ലഭിക്കാൻ ഒരു മാസം മുമ്പേ പയർവിത്ത് വിതച്ചുകൊടുക്കാം. അവ മുളച്ചുപൊന്തിയാൽ വിത്തിടുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ഉഴുതുചേർക്കാം.

കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും

കരനെൽകൃഷിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇല കരിച്ചിൽ, ഇലപ്പുള്ളിരോഗം, മുതലായവയാണ്.

ഇലപ്പുള്ളി രോഗം

ഞാറിന്റെ വളർച്ചയെത്തിയ നെൽച്ചെടിക്ക് നന കുറഞ്ഞാൽ അല്ലങ്കിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന രോഗമാണ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം. ഇടവിട്ട് മഴയും വെയിലും ലഭിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെപ്പെട്ടന്ന്തന്നെ വ്യാപിക്കുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇലക്കരിച്ചിൽ. ഇതിന് പ്രിതിവിധിയായി വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാം. പച്ച ചാണകം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയൂറ്റി അരിച്ച് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ വ്യാപിക്കാതെ നോക്കാം.

ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ

ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജീവാണു കുമിൾനാശിനിയായ സ്യൂഡോമോണസ് 10 ശതമാനം വീര്യത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചുകൊടുക്കാം. സ്യൂഡോമോണസ് പച്ചചാണകവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തരുത്. പച്ചചാണകത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയോ ഫേജുകൾ സ്യൂഡോ മോണസിലെ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കും.

ചിതൽ

കരനെൽകൃഷിയിൽ നെല്ലിന്റെ വേരിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കീടമാണ് ചിതൽ. മണ്ണിലെ നനവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ചിതലുകൾ സക്രിയമാവുക. കൃഷി ചെയ്തിടം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യങ്കെിലും നന്നായി നനച്ച് നനവ് നിലനിർത്തിയാൽ ചിതലിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാം.

ചാഴി

നെല്ല് കതിരുവെക്കുന്ന കാലത്താണ് ചാഴിയുടെ ഉപദ്രവം സാധാരണയായി കരണ്ടുവരുന്നത്. വേപ്പെണ്ണ 10ശതമാനം വീര്യത്തിൽ കലക്കി (1 ലിറ്ററിന് 100മില്ലി) അതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് അരിച്ചെട്ടുത്ത് തളിച്ചാൽ ചാഴിയെ തുരത്താം. വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി മിശ്രിതം, പുകയിലെ കഷായം എന്നിവയും ഇതിനുപകരിക്കും.

തണ്ടുതുരപ്പൻ ,ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു

തണ്ടുതുരപ്പനെതിരെയും, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെതിരെയും നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ ഫലപ്രദമാവും. നട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കും മൂന്നാഴ്ചക്കും ഇടയിൽ നെല്ലിന്റെ ഓലകളിൽ ട്രൈക്കോക്കാർഡ് നിക്ഷേപിച്ചു (മിത്രകീടം) ഇവയെ സമർഥമായി പ്രതിരോധിക്കാം.

അങ്ങനെ കരനെല്ലിന്റെ അപൂർവ വിള കൊയ്യാൻ നമുക്ക് പുരയിടത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കാം. ചെടി വളർന്ന് കതിരുവന്നാൽ 30 ദിവസത്തിനകം നല്ല പാകമാവും. അധികം മൂക്കാൻ വിടാതെ അവ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെതിച്ച് നെല്ല് വേറെയാക്കണം. എന്നാൽ വിളയുടെ ഗുണം കൂടും. ഒത്തൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിൽ നമുക്ക് നെൽവിത്തെറിയാം നാളെയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി.

അനുബന്ധ വാർത്തകൾ - 

കരനെല്‍കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം 

 

English Summary: Onland paddy farming techniques

Like this article?

Hey! I am Arun T. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds